เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 

สำนักปลัด


นายเกรียงไกร นากร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาววิมลวรรณ หาเงิน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวทิชากร บุญปั๋น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางจิราวรรณ ใจเที่ยง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกันยา ใจคำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปรัชญา ทะลิ
นิติกร ปฎิบัติการ

นายฤทธิพงษ์ วงศ์ปัน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฎิบัติการ

นายยศธร นาเมืองรักษ์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

จ.ส.อ สรุชาติ ตารินทร์
เจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวนงเยาว์ ศรีใหม่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.

นางสาวรุ่งอรุณ ประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวิโรจน์ อนันต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายผ่อง สุนุมิตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายชนะชัย สุขขาว
พนักงานขับรถยนต์

-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายกิตติกร วงค์ศิริ
คนงาน

นายณัฐกฤตย์ วงค์เตปิน
คนงาน

นายธนาศักดิ์ ธงหิมะ
คนงาน

นางสาวพัฒนา ลอยละลิ้ว
คนงาน

นายอำนวย อนันต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาธิตา บุญวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)

นายธงชัย สุนุมิตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอภิเดช ผัดธิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายบุญเจริญ ชุมภูเครือ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอภิญญา อินสาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวพิมลมาศ อินทนะชิตจุ้ย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
facebook : Wiangsuai Maesuai
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน