เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 

สำนักปลัด


นายเกรียงไกร นากร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสุภาสินี กาวิละ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวทิชากร บุญปั๋น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- ว่าง -
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางจิราวรรณ ใจเที่ยง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววิมลวรรณ หาเงิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-ว่าง-
นิติกร ปก./ชก.

-ว่าง-
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก.

จ.ส.อ สรุชาติ ตารินทร์
เจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวนงเยาว์ ศรีใหม่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.

นางสาวรุ่งอรุณ ประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวิโรจน์ อนันต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายผ่อง สุนุมิตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายบุญเจริญ ชมภูเครือ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายชนะชัย สุขขาว
พนักงานขับรถยนต์

-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายกิตติกร วงค์ศิริ
คนงาน

นายณัฐกฤตย์ วงค์เตปิน
คนงาน

นายประทีป แคแดง
คนงาน

นางสาวพัฒนา ลอยละลิ้ว
คนงาน

นางสาวสุพรพรรณ ปินใจนำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอำนวย อนันต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาธิตา บุญวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน