เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

          เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สรวย 800 เมตร เทศบาลตำบลเวียงสรวยได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สรวย เป็นเทศบาลตำบลเวียงสรวย โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552

เนื้อที่
          เทศบาลตำบลเวียงสรวย มีพื้นที่ที่รับผิดชอบ ประมาณ 150.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 93,843.75 ไร่

ภูมิประเทศ
          สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบเป็นบางส่วนมีป่าไม้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากป่าไม้ถูกทำลายและการบุกรุกในเขตป่าสงวนเพื่อทำไร่ ทำสวน

จำนวนหมู่บ้านในตำบลแม่สรวย มี 17 หมู่บ้าน
          - จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน คือ หมู่ 5 บ้าน , หมู่ 12 บ้านจอมแจ้ง และหมู่ 3 บ้านสันปูเลย(บางส่วน)
          - อยู่ในเขต อบต.แม่สรวย มี 15 หมู่บ้าน
          - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 15 หมู่ ได้แก่
                    หมู่ที่ 1 บ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที่ 9 บ้านหนองผำ
                    หมู่ที่ 2 บ้านสันกลาง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยม่วง
                    หมู่ที่ 3 บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า
                    หมู่ที่ 4 บ้านป่าบง หมู่ที่ 13 บ้านริมทาง
                    หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 14 บ้านเด่นภูเวียง
                    หมู่ที่ 7 บ้านร้องเจริญ (บ้านร่องเฮี้ย) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยน้ำมา
                    หมู่ 8 บ้านเหล่า (บ้านตีนดอย) หมู่ที่ 16 บ้านโป่งป่าแขม
                    หมู่ที่ 17 บ้านแม่สรวยหลวง

ท้องถิ่นอื่นในตำบล
          - จำนวนเทศบาล 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลแม่สรวย


ประชากร


          ประชากรทั้งสิ้น 7,435 คน แยกเป็นชาย 3,760 คน หญิง 3,675 คน จำนวนครัวเรือน 2,707 ครัวเรือน ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร(ณ.เดือน กรกฏาคม 2553) มีความหนาแน่นเฉลี่ย 50 คน / ตารางกิโลเมตร


สภาพทางเศรษฐกิจ


อาชีพ
          ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก มีทั้งการปลูกพืชสำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ขิง ถั่ว ถั่วลิสง ลำไย มะม่วง ลิ้นจี่ กระเทียม ส้ม กระหล่ำปลี

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
           - โรงแรม 2 แห่ง คือ
                    1. สวนจริณ รีสอร์ท
                    2. เชียงรายคันทรีฮิลล์ รีสอร์ท
          - ปั๊มน้ำมัน 3 แห่ง
                    1. ปั๊มน้ำมันCOSSMO อยู่ในพื้นที่ หมู่ 3
                    2. วาวีปิโตเลี่ยมออยย์แอนด์เซอร์วิส อยู่ในพื้นที่ หมู่ 3
          - โรงสี 15 แห่ง
          - ร้านค้า 71 แห่ง
          - ตลาดสด 1 แห่ง
          - อู่ซ่อมรถ 10 แห่ง
          - ร้านอาหาร 1 แห่ง


แหล่งท่องเที่ยว


          - น้ำพุร้อนโป่งปูเฟือง
          - ไร่องุ่น
          - น้ำตกห้วยสัก น้ำตกผาดำ น้ำตกผาปูน
          - เขื่อนแม่สรวย
          - ถ้ำแม่สรวย ถ้ำป่าต๋าว
          - พระธาตุคุ้มเวียงสวย
          - คูเมืองเก่าบ้านเด่นภูเวียง


สภาพทางสังคม


การศึกษา
          - โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
                    1. โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1
                    2. โรงเรียนบ้านสันกลางราษฎร์พัฒนา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2
                    3. โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4
                    4. โรงเรียนบ้านหนองผำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9
          - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
                    1. โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 11
          - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 14 แห่ง
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
                    1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งปูเฟือง หมู่ 1
                    2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สรวยหลวง หมู่ 17
                    3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบง หมู่ 4
          - โรงเรียนอนุบาล (เอกชน)
                    1. โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก หมู่ 4


สถาบันและองค์กรทางศาสนา


          - วัด 6 แห่ง , สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
                    1. วัดบ้านโป่งปูเฟือง
                    2. วัดบ้านแม่สรวยหลวง
                    3. วัดบ้านสันปูเลย
                    4. วัดบ้านป่าบง
                    5. วัดบ้านห้วยส้าน
                    6. วัดบ้านห้วยม่วง
                    7. พระบรมธาตุคุ้มเวียงสรวย
          - โบสถ์ 10 แห่ง
                    1. หมู่ที่ 9 มีโบสถ์ 3 แห่ง
                    2. หมู่ที่ 11 มีโบสถ์ 1 แห่ง
                    3. หมู่ที่ 15 มีโบสถ์ 1 แห่ง
                    4. หมู่ที่ 16 มีโบสถ์ 5 แห่ง


สาธารณสุข


          - สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยโป่งปูเฟือง หมู่ 1
          - สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
          - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 95 เปอร์เซ็นต์


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


          - ตู้ยามตำรวจโป่งปูเฟือง หมู่ 1
          - ตู้ยาม อปพร. ทุกหมู่บ้าน


การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม เส้นทางหลัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 สายเชียงราย - เชียงใหม่ และเส้น 109 สายแม่สรวย - ฝาง เป็นถนนลาดยางสภาพดีใช้การได้ การสื่อสารโทรคมนาคม
          - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ จำนวน 3 แห่ง คือ
                    1. เครือข่ายองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย แบบจานดาวเทียม หมู่ที่ 1 และ 6
                    2. เครือข่ายองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9
          - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 12 ตู้

การไฟฟ้า
          - หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า ได้แก่ หมู่ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13 17
          - หมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้แก่ หมู่ 9 , 15

แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ
          หมู่ 1 - ห้วยป่าต๋าว ขนาด 10 ไร่
                  - ห้วยโป่งผา ขนาด 4 ไร่
                  - หนองเหมืองแร่ ขนาด 10 ไร่
          หมู่ 2 - สระห้วยปู่เอก ขนาด 4 ไร่
          หมู่ 3 - หนองโป่งป่าแดง ขนาด 6 ไร่
                  - สระหมู่บ้าน ขนาด 1 ไร่
          หมู่ 4 - ห้วยป่าขอ ขนาด 30 ไร่
                  - ห้วยต้นปู ขนาด 10 ไร่
          หมู่ 6 - อ่างเก็บน้ำห้วยส้าน ขนาด 20 ไร่
          หมู่ 7 - หนองร้องเจริญ ขนาด 10 ไร่
          หมู่ 8 - หนองห้วยปูปลา ขนาด 3 ไร่
          หมู่ 9 - หนองผำ ขนาด 8 ไร่
          หมู่ 10 - สระหมู่บ้าน ขนาด 2 ไร่
                    - สระสหกรณ์ ขนาด 4 ไร่
                    - ห้วยป่าปู ขนาด 10 ไร่
          หมู่ 11 - หนองห้วยตาเหิน ขนาด 3 ไร่
                    - หนองบัวน้ำลัด ขนาด 34 ไร่
          หมู่ 13 - หนองห้วยน้ำรวก ขนาด 2 ไร่

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
          - ฝาย 8 แห่ง
          - บ่อน้ำตื้น 698 แห่ง
          - บ่อโยก 13 แห่ง
          - ประปาหมู่บ้าน 6 แห่ง
          - ประปาภูเขา 5 แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
          
           ตำบลแม่สรวย มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง ป่าแม่ลาวฝั่งขวาและแม่ลาวฝั่งซ้าย

มวลชนจัดตั้ง

          - ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 144 คน
          - ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น 67 คน
          - กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุ่น 50 คน
          - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 2 รุ่น 321 คน
          - ทีมกู้ชีพกู้ภัย 1 รุ่น 10 คน
          - ตำรวจบ้าน 1 รุ่น 73 คน

 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
facebook : Wiangsuai Maesuai
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์