เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

- ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

- ข้อ 01 โครงสร้าง

- โครงสร้างสำนักปลัด
- โครงสร้างกองคลัง
- โครงสร้างกองช่าง
- โครงสร้างกองการศึกษา
- แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
- โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลเวียงสรวย (ฝ่ายบริหาร)
- โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลเวียงสรวย (ฝ่ายนิติบัญญัติ)

- ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร

- โครงสร้างและข้อมูลผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงสรวย

- ข้อ 03 อำนาจหน้าที่

- ข้อมูลอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย

- ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)

- ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ

- ข้อมูลการติดต่อของเทศบาลตำบลเวียงสรวย

- ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2562
- เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

- เทศบาลตำบลเวียงสรวยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
- เทศบาลตำบลเวียงสรวยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
- เทศบาลตำบลเวียงสรวยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

- ข้อ 08 Q & A

- เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น
- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
- ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่

- ข้อ 09 Social Networks

- เทศบาลตำบลเวียงสรวยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายการกับงานอื่น ๆ
- มีช่องทางผ่านช่องทาง facebook หน่วยงาน
- ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

- ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

- ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

- ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี
- งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คู่มือ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดําเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม
- คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- คู่มือสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
- คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านงานบริหารบุคคล
- คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
- คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสวัดิการเบี้ยยังชีพ
- คู่มือแนวทางการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน
- คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- คู่มือการจัดทำงบประมารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- เทศบาลตำบลเวียงสรวยมีคู่มือหรือมาตรฐานในการให้บริการประชาชน

- ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

- ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำปี 2563

- ข้อ 17 E – Service

- มีการให้บริการแบบคำร้องประกอบคำขอการอนุมัติ/อนุญาต ของเทศบาลตำบลเวียงสรวยผ่านระบบ E-Service
- มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทาง E-Service
- มีช่องทางการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ E-Service
- มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทาง E-Service
- ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

- ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

- ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

- ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี
- งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

- ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลเวียงสรวย

- ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของเทศบาลตำบลเวียงสรวย (ไตรมาสที่ 1)
- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของเทศบาลตำบลเวียงสรวย (ไตรมาสที่2)
- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของเทศบาลตำบลเวียงสรวย (ไตรมาสที่ 3)
- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของเทศบาลตำบลเวียงสรวย (ไตรมาสที่ 4)

- ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 1)
- รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 2)
- รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 3)
- รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 4)
- ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566

- ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
- แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
- ขอความอนุเคราะห์ประชาชนพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
- การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

- ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566
- แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566

- ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

- ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- เทศบาลฯ มีช่องทางและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- คู่มือ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดําเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม
- แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- คณะกรรมการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

- ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบ Facebook

- ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- มีช่องทางในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทาง E-Service

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

- ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

- ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
- ข้อบังคับเทศบาลตำบลเวียงสรวย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลเวียงสรวย
- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยนช์ส่วนตนกับผลประโยนช์ส่วนรวม
- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตราการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

- ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงสรวย (ตามการประเมิน ITA)
- รายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
- รายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

- ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยนช์ส่วนตนกับผลประโยนช์ส่วนรวม
- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ

- ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
- ข้อบังคับเทศบาลตำบลเวียงสรวย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลเวียงสรวย

- ข้อ 39 แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)

- ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

- ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

- ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- มาตรการการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหาร
- มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- มาตรการการป้องกันการรับสินบน
- มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล
- มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
- ข้อบังคับเทศบาลตำบลเวียงสรวย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลเวียงสรวย

- ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- ข้อบังคับเทศบาลตำบลเวียงสรวย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลเวียงสรวย
- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยนช์ส่วนตนกับผลประโยนช์ส่วนรวม
- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
- ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
facebook : Wiangsuai Maesuai
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์