เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลเวียงสรวย ปี 2566
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำปีงบประมาณ พ.สง2566
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
 
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567)
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566
 
คู่มือสำหรับประชาชนในรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
คู่มือสำหรับประชาชน ในกำรขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 
คู่มือสำหรับประชาชน ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567
 
ช่องทางการตอบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
ผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งซ่อมระบบประปาชำรุดผ่านระบบ E-Service
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ Facebook ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
 
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ประกาศเจตนารมณ์ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 
ประกาศเจตนารมณ์ (ฉบับภาษาไทย)
 
รายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
การขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
 
แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม
 
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
 
รายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลเวียงสรวย แก้ไข ครั้งที่ 1/2567
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 - 2569
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย แก้ไข ครั้งที่ 2/2566
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
การบริหารจัดการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565
 
กิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามองค์ประกอบ 5 ด้าน
 
แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2564-2570 ปรับปรุง พ.ศ. 2565
 
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2565
 
แผนป้องกันและแก้ไขภาวะภัยแล้ง ประจำปี พ.ศ. 2565
 
แผนปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
รายงานแสดงผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท
 
ข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นด้านความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2565 (ประจำปี 2565)
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No GIFT POLICY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่สรุปผลเสนอผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
รายงานผลการร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย เพิ่มเติม ครั้งที่2/2566
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย เปลียนแปลง ครั้งที่1/2566
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย เปลียนแปลง ครั้งที่2/2566
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ Facebook ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี พ.ศ.2566
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566 และครั้งที่ 2/2566)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 -31 มีนาคม 2566)
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งซ่อมระบบประปาชำรุด ผ่านระบบ E-Service
 
รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบริเวณล้าน้ำแม่สรวย (แพเปียกแม่สรวย)
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565
 
คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่งบประมาณ ในรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับงานพัฒนาชุมชน ในการดำเนินงานเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี พ.ศ.2566
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566 และครั้งที่ 2/2566)
 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
 
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)
 
คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
 
แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำปี พ.ศ. 2566
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
คำสั่งอำเภอแม่สรวย เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
คำสั่งอำเภอแม่สรวย เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการประชาชนที่เข้ามารับบริการในหน่วยงาน ประจำปี 2565
 
ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย (ครั้งที่ 2)
 
ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย (ครั้งที่ 1)
 
ประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
 
ฐานข้อมูลการจัคตั้งตลาด
 
ประกาศ ให้ใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องการควบคุมเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง การควบคุมกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2553
 
ประกาศผลการลดพลังงาน (ไฟฟ้า)ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนมีนาคม 2565)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนมกราคม 2565)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนธันวาคม 2564)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนพฤศจิกายน 2564)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564)
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
 
รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ITA) ประจำปี พ.ศ.2565
 
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
 
รายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
 
ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 
การพัฒนาบุคลากร
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565
 
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
รายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 ฉบับปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 3/2564
 
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) ของเทศบาลตำบลเวีงยสรวย
 
คู่มือสมรรถนะหลัก
 
คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร
 
คู่มือสมรรถะประจำสายงาน
 
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 
ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม) พ.ศ.2564
 
แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 ฉบับปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1/2564
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
ประกาศก.ท.จ.เชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
 
ประกาศ กจ.กท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
 
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
 
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562
 
ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
 
ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลากิจส่วนตัว/ใบลาพักผ่อน ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สรวย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสรวยและจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
 
พระราชบัญญัติโรงงานฉบับที่2และฉบับที่.3
 
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2562
 
แผนการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2561
 
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่3) พ.ศ.2562
 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่3) พ.ศ.2562
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
คู่มือเกี่ยวกับการดำเนินการร้องทุกข์และขอความเป็นธรรม
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561
 
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
 
ระเบียบค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
 
สวัสดิการรักษาพยาบาล ฉบับที่2 พ.ศ.2561
 
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการสอน(ฉบับที่3) พ.ศ.2562
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
คู่มือสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 
คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร
 
คู่มือการปฏิบัติตามพรบ. ความรับผิดทางละเมิด
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 
คู่มือการดำเนินงานเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ
 
คู่มือการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน
 
คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
คู่มือการจัดทำงบประมาณ
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือน เม.ย. 2561- ก.ย.. 2561)
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือน ต.ค 2560- มี.ค. 2561)
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท.
 
คู่มือการจัดทำแผนท้องถิ่น(ยุทธศาสตร์ แผน3ปี)
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 .2554)
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2560
 
รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ (ข้อ6) ประจำปี พ.ศ. 2560
 
รายงานผลการดำเนินงานในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
 
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
รัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2560
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
 
ระเบียบค่าเช่าบ้านระบบแท่ง
 
ระเบียบค่าเล่าเรียนบุตร
 
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
คู่มือภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
 
คู่มือการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
 
คู่มือ สปสช. อปท. 2559
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560
 
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2557
 
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557
 
แผนการดำเนินงานประจำปี 2558
 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 เทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 - ส่วนที่ 1
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 - ส่วนที่ 2
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 - ส่วนที่ 3
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
facebook : Wiangsuai Maesuai
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์