เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 25 ครั้ง
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงสรวยจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายสมพงศ์ เจาะเส็น นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย เป็นประธาน โดยมีการให้โอวาทเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนด้วยจรรยาบรรณและจิตสำนึกที่ดี โดยในการจัดกิจกรรมอบรมดังกล่าวได้กำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตามมาตรฐานคุณธรรมและจิรยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อให้เป็นองค์กรที่ให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศและเกิดความพึงพอใจ โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน