เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 

กองการศึกษา


นางสาวนิรมล ธนภรณ์สิริวงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวนิรมล ธนภรณ์สิริวงศ์
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)

นางสุพรรณ เจาะเส็น
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

นางผ่องศรี ยอดติ่ง
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

นางรุ่ง กินีศรี
ครู (ค.ศ.1)

นางเสาวนีย์ พนาสันฑรักษ์
ครู (ค.ศ.1)

-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.

นางสุจินต์ ใหญ่หลวง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวเขมจิรา อรินใจ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวช่อทิพย์ อ้ายดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวหัทยา ชมภูเครือ
ผู้ดูแลเด็ก

นายนราวิชญ์ มงคล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน