เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 ฉบับปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 3/2564
 
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) ของเทศบาลตำบลเวีงยสรวย
 
คู่มือสมรรถนะหลัก
 
คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร
 
คู่มือสมรรถะประจำสายงาน
 
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 
ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม) พ.ศ.2564
 
แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 ฉบับปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1/2564
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
ประกาศก.ท.จ.เชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
 
ประกาศ กจ.กท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
 
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
 
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562
 
ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
 
ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลากิจส่วนตัว/ใบลาพักผ่อน ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สรวย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสรวยและจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
 
พระราชบัญญัติโรงงานฉบับที่2และฉบับที่.3
 
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2562
 
แผนการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2561
 
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่3) พ.ศ.2562
 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่3) พ.ศ.2562
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
คู่มือเกี่ยวกับการดำเนินการร้องทุกข์และขอความเป็นธรรม
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561
 
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
 
ระเบียบค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
 
สวัสดิการรักษาพยาบาล ฉบับที่2 พ.ศ.2561
 
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการสอน(ฉบับที่3) พ.ศ.2562
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
คู่มือสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 
คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร
 
คู่มือการปฏิบัติตามพรบ. ความรับผิดทางละเมิด
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 
คู่มือการดำเนินงานเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ
 
คู่มือการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน
 
คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
คู่มือการจัดทำงบประมาณ
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือน เม.ย. 2561- ก.ย.. 2561)
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือน ต.ค 2560- มี.ค. 2561)
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท.
 
คู่มือการจัดทำแผนท้องถิ่น(ยุทธศาสตร์ แผน3ปี)
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 .2554)
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2560
 
รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ (ข้อ6) ประจำปี พ.ศ. 2560
 
รายงานผลการดำเนินงานในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
 
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
รัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2560
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
 
ระเบียบค่าเช่าบ้านระบบแท่ง
 
ระเบียบค่าเล่าเรียนบุตร
 
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
คู่มือภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
 
คู่มือการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
 
คู่มือ สปสช. อปท. 2559
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560
 
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2557
 
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557
 
แผนการดำเนินงานประจำปี 2558
 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 เทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 - ส่วนที่ 1
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 - ส่วนที่ 2
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 - ส่วนที่ 3
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน